Fakülteler
Tıp Fakültesi

Tıp eğitiminin temel amacı, toplumun sağlık düzeyini sürdürülebilir bir şekilde yükseltecek etik kurallara bağlı nitelikli hekim ve uzman hekimler yetiştirmek, bu eğitimleri etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak ve alanı ile ilgili araştırmalar yapacak öğretim elemanlarının yetişmesine olanak sağlamak ve evrensel ölçekte sağlık hizmeti sunmaktır. Fakültemizin amacı, en son teknolojik imkanlarla temel, cerrahi ve dahili branşlarda tüm pratik ve teorik konuları kapsayan eğitimin verilmesi yoluyla mezunlara teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilecektir. Üçüncü dönemde ise sistemler; fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimler açısından ele alınacaktır. Fakültenin dördüncü ve beşinci dönemleri kliniklerde yapılacak stajlara ayrılmıştır. Bu iki dönemde servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimler ve derslere ilave olarak ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenecektir. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler, öğretim elemanları ve uzmanların denetiminde hastalar ile temas kurarak ve sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlayacaklardır.

Nişantaşı Üniversitesi Simülasyon Merkezi ile Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlamış olarak kazanımlarını derslik ortamından reel ortamlara taşıyacak ve hastane ortamında gerçekleştirilecek hasta başı klinik uygulamaları ile ileri düzey yetkinlikler elde etmiş birer hekim olmaya hak kazanacaklardır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Fakültede öğrencilerimiz temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimi tamamlayarak mezun olurlar. Fakültenin amacı üstün nitelikli etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız-diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütecek bilgi ve beceriye sahip diş hekimleri yetiştirmektir. Bu program diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır. Uygulanan staj sistemi multidisipliner olarak geliştirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz, hastalarımızın tedavilerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar aktif rol alarak diş hekimliği için gerekli tecrübesine sahip olarak mezun olma şansına erişmektedirler.

Nişantaşı Üniversitesi Teknolojik Altyapısı ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz, fakülte kliniklerinde, dental radyoloji ünitesinde, dental ameliyathanelerde, simülasyon ve araştırma laboratuvarlarında, lazer uygulama kliniklerinde temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlamış olarak kazanımlarını derslik ortamından reel ortamlara taşıyacak ve preklinik aşamada simülasyon laboratuvarlarında maket hastalar üzerinde eğitim alan öğrencilerimiz Diş Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilecek hasta başı klinik uygulamaları ile ileri düzey yetkinlikler elde etmiş birer diş hekimi olmaya hak kazanacaklardır.

Konservatuvar

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, ülkemizin genç yeteneklerini sanat alanına kazandırmayı; performans sanatları alanının gelişmesine katkıda bulunan, bu alanda sorunlara çözümler üreten, yenilikçi, donanımlı, vizyoner, öncü, yaratıcı, duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konservatuvar Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’den oluşmaktadır. Müzik Bölümü’nü Piyano-Arp-Gitar Ana Sanat Dalı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgılar Ana Sanat Dalı, Kompozisyon Ana Sanat Dalı ve Müzik Teknolojileri Ana Sanat Dalı; Sahne Sanatları Bölümü’nü Opera Ana Sanat Dalı ve Oyunculuk Ana Sanat Dalı oluşturmaktadır.

Konservatuvara özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Konservatuvarda 8 yarıyıllık müfredat kapsamındaki klasik eğitim sisteminin yanı sıra tiyatro oyunları, sinema ve dizi oyunculukları, atölyeler, resitaller, oda müziği grupları, koro çalışmaları, ustalık sınıfları, orkestra çalışmaları gibi konser ve etkinlikler ile bölüm öğrencilerine disiplinlerarası deneyim ve kariyer planı sunulmaktadır. Üniversitemizin sunduğu benzersiz olanaklar eşliğinde, deneyimli, alanında yetkin akademik kadro ve sanatçılar ile çalışma fırsatı yakalayan bölüm öğrencileri, profesyonel hayatları boyunca kendilerine eşlik edecek bir sosyal sanat ortamının içinde yer almaktadırlar.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 5 bölüm, 292 öğrenci ile eğitime başlamış İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 25 bölüm ve 2991 öğrenci sayısına ulaşarak istikrarlı ve başarılı bir biçimde yoluna devam etmektedir.

Fakültemiz öğrencilerinin, çift ana dal programı çerçevesinde bir lisans programına kayıtlıyken, gerekli koşulları sağladıklarında diğer bir uygun lisans programından da diploma alabilmelerine, yan dal programı çerçevesindeyse aynı fakülte içinde ilgili bölümlerden ders alarak alanlarındaki bilgilerini pekiştirmelerine imkân vermektedir.

Fakültemizde sadece bilimsel faaliyetlere değil sizlerin toplumdaki gelişimine katkı sağlayacak spor ve sanatsal faaliyetlere de önem verilmektedir. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcıklarını da ortaya çıkarabilecekleri farklı bir ortam sunulmaktadır.

Öğrencilerine yakın, şeffaf, adil ve dinamik akademisyen kadromuz, eleştirilere açık bir yaklaşımla, engin tecrübelerini sizlere aktararak toplumun iftiharla anacağı Nişantaşı diplomasına en iyi şekilde ulaşacağınıza olan güvencimiz tamdır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 8 ana akademik bölüm olmak üzere, 10 lisans programından oluşmaktadır. Bu bölümlerden Türkçe olanları eğitime 2013/14 eğitim-öğretim yılında, İngilizce olanları ise 2015/16 eğitim öğretim yılında başlamışlardır.

Çağımızda salt teknik donanıma sahip olmak artık yeterli değildir. Hangi meslek disiplininden olunursa olunsun, kültürel birikim, estetik anlayış, sanatla ve sosyal çevreyle ilgilenme birey olmanın ve topluma yararlı ürünler sunabilmenin olmazsa olmazları haline gelmiştir. Bu bağlamda, farklı dillere hakim olabilme, kendini ifade edebilme, gelişmeleri izleyebilme ve Uluslararası ortamlarda iletişim kurabilme açısından son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda müfredat programlarımızda İngilizce eğitime ağırlık vermiştir. Buna ilaveten, öğrencilerimizin son sınıfta bir dönem endüstriye gönderilmesi suretiyle, fakültede alınan teorik mühendislik bilgilerinin Pratik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi sizlerin Dünya’ya açılan penceresidir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanat ve tasarım kavramlarının tanımı, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Küreselleşen dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, rekabetin artması, yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi sanat ve tasarımın da çalışma alanlarını genişletilmiştir. Müfredatta, dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınmış; ders içerikleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrencileri disiplinlerarası çalışmalara yönlendirmek amacıyla seçmeli dersler; kariyer olanaklarını genişletmelerini sağlamak için çift anadal ve yandal programları bulunmaktadır. Ayrıca, Erasmus kapsamında, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrencilere belirli bir süre öğrenim görme ve staj fırsatı da sunulmaktadır.

Sanat ve tasarım sadece bir çalışma alanı değil; bir yaşam biçimidir. Fakültemizde temel hedefimiz, atölye ve stüdyolarımız, teknik donanımımız, akademik kadromuz, iş ve sanat dünyasından gelen konuk öğretim elemanlarımızla öğrenciye bu yaşam biçimini deneyimleyebileceği bir alan oluşturmaktır.

Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Şehrin merkezinde olması sebebi ile şehrin sportif, kültürel, ekonomik ve teknolojik eğitim unsurlarına erişilebilen okulumuz disiplinler arası birikim ve deneyimlere sahip kendi alanlarında uzman akademisyenleri, modern spor tesisleri, modern derslikleri ile yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredatlar sayesinde Erasmus + uluslararası öğrenci değişim programı sayesinde dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme şansı yakalamaktadırlar.

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor biliminde, spor teknolojisinde, kültürde çağı yakalayarak, “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmayı hedef edinmiş ve “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar yetiştirerek yarınlarımızı aydınlatmasını kendine görev edinmiştir.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli personel gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Havacılık sektörü çalışanlarından evrensel standartlarda başarı beklediğinden havacılık dili olarak İngilizce tüm eğitim sistemi içinde de önemli bir yer almaktadır. Bu anlayışla Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tüm bölümlerinde yoğun İngilizce programlarıyla bu gereksinmeyi karşılamak amacındadır. Aynı zamanda simülatör uygulamaları ile öğrencilerimize deneyim kazandırılmakta ve gerçeğe yakın ortamlarda eğitimler pekiştirilmektedir.

Sonuç olarak Nişantaşı Üniversitesi bir yandan teknoloji diğer yandan da İngilizce eğitimleriyle ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin beklentilerini karşılayacak adaylar yetiştirmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Mükemmeliyetçiliğin, uluslararası tanınırlığın ve akredite edilmiş bir eğitim ve öğretimin hedef alındığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine akıl ve bilimi esas alarak dünyanın her türlü ilim, buluş ve ilerlemesinden faydalanmayı bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı öneme sahip temel ihtiyaçların başında gelen sağlık, her bir birey için kritik önem taşımaktadır. Bununla birlikte nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenler sağlık hizmetlerine ve dolayısıyla sağlık personellerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip sağlık personellerinin yetiştirilmesi hem toplumsal ihtiyacın hem de donanımlı insan kaynağı talebinin karşılanması noktasında avantaj sağlayacaktır. Yüksekokul bünyesinde eğitim alacak öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri gelişiminin uluslararası standartlarda sağlanması temel hedefimizdir. Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak adına ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin sektör temsilcilerinin desteğiyle sahada işlenmesini sağlamak için protokole dayalı iş birliği gerçekleştirmektedir. Uygulamalı eğitim paradigması ile faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri ve klinikler ile eğitim iş birliği protokolleri bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz, akademik faaliyetlerine Meslek Yüksekokulu olarak başlamıştır. Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmak istediğimiz her bir programa öğrenci alımı gerçekleştirmeden önce sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla çözüm ortaklıkları kurarak sektöre yönelik müfredat, uygulama ve staj planları yapmaktayız. Etkinlik ve verimlilik odaklı yapılan bu planlamalar, mezunlarımızın okurken iş hayatını tanımlarına ve sürdürülebilir iş sahibi olabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Meslek Yüksekokulu olarak mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda alan derslerinin sektör temsilcileri tarafından verilmesi, teknik geziler düzenlenmesi, çeşitli etkinliklerle üniversite – sanayi iş birlikteliğinin sağlanması ve üretim süreçlerindeki yeniliklerin ders planlarına sürekli bir şekilde dahil edilmesi meslek yüksekokulumuzun bir “FAYDA MERKEZİ” olmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Mesleki eğitimin gerek ülkemiz ekonomisi için önemli bir unsur olduğu belirterek tüm öğrencilerimize mutlu bir yükseköğretim hayatı dileriz.

Hazırlık Okulu

Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun misyonu, üniversitenin misyonuna paralel olarak, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere kolaylık sağlayan bir ortamda yüksek kaliteli İngilizce eğitimi vermektir.

Hazırlık Sınıfı Modüler Yapısı, vize ya da final sınavları yerine, öğrencinin derste olan durumunun göz önünde bulunması gerektiğini vurgular. Bu vurgu, öğrencilerin dilin dört becerisine hâkim olmalarına ve dilsel ve iletişimsel yetkinlik kazanmalarına odaklanmaktadır.

Fakülte İngilizce Programı, seçkin ve özel öğretim görevlileri tarafından verilen, beceri temelli dersler yoluyla öğrenim dili Türkçe olan öğrencilere İngilizce yeterlilik kazandırır. Bu program, küresel dünyada daha başarılı olmak için, ikinci dili öğrencilerin ufkunu genişletmenin anahtarı olarak görmektedir.

Hangi program olursa olsun öğretim görevlilerimiz, bireysel ihtiyaçlarınız için özellikle oluşturulmuş müfredatı takip ederek, en iyi eğitimi vermeye kendilerini adamışlardır.

Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulu’na hepiniz hoş geldiniz. Gelecekte çalışma alanınız ne olursa olsun, başarı burada başlıyor.

Enstitü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak önceliğimiz üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, çağımızın değişen koşullarına uygun, özgün, uluslararası standartlarda ve sürekli gelişim prensibiyle hareket etmektir. Bu amaçla tüm programlarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilecek şekilde ve gerekli yetkinlikleri dikkate alarak oluşturduk. Girişimciliğe, araştırmaya ve yaratıcılık boyutunda üretmeye odaklı içeriklerimizi her yıl düzenli olarak geliştirdik ve 2014 yılından bu yana nitelikli akademik kadromuzla birlikte daha ileriye gitmeyi hedefledik.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızda öğrencilerimizin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek, kamu ve özel sektör beklentilerini karşılayabilecek interaktif bir eğitim sistemini uygulamak, teoriyi pratiğe dönüştürmeye katkı sağlamak, toplumsal kalkınmaya destek olmak ve alanlarında lider mezunlar yetiştirmek için her yıl ilerlememizi sürdüreceğimizi tüm öğrencilerimize taahhüt ediyor ve sizleri de enstitümüze bekliyoruz.

Uluslararası Eğitim
Uluslararası Eğitim

Nişantaşı Üniversitesi olarak uluslararası bağlantılar ve anlaşmalarla öğrencilerimize global bir dünya üniversitesinde öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandığımız 2013 yılından itibaren Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrenciye, akademik ve idari personele Erasmus+ programları kapsamında ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. İki yıl gibi kısa bir zamanda Avrupa’da 90’dan fazla üniversite ile anlaşma sağlayan ve genç yaşında uluslararası bir üniversite olarak öğrencilerimize yurtdışı hayallerini gerçekleştirme konusunda önemli fırsatlar sunuyoruz.

Anlaşma sayısının artmasıyla her yıl daha çok öğrencinin Erasmus+ programlarından faydalanmasının önünü açıyor ve öğrencilerimize anlaşmalı üniversitelerde bir dönemden bir yıla kadar öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Öğrencilerimize sağladığımız uluslararası imkânlar sayesinde dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor, uluslararası değişim programlarında ve ikili anlaşmalarda lider olma hedefini kararlılıkla sürdürüyoruz.

Back to top of page