Fakülteler
Tıp Fakültesi

Tıp eğitiminin temel amacı, toplumun sağlık düzeyini sürdürülebilir bir şekilde yükseltecek etik kurallara bağlı nitelikli hekim ve uzman hekimler yetiştirmek, bu eğitimleri etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak ve alanı ile ilgili araştırmalar yapacak öğretim elemanlarının yetişmesine olanak sağlamak ve evrensel ölçekte sağlık hizmeti sunmaktır. Fakültemizin amacı, en son teknolojik imkanlarla temel, cerrahi ve dahili branşlarda tüm pratik ve teorik konuları kapsayan eğitimin verilmesi yoluyla mezunlara teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilecektir. Üçüncü dönemde ise sistemler; fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimler açısından ele alınacaktır. Fakültenin dördüncü ve beşinci dönemleri kliniklerde yapılacak stajlara ayrılmıştır. Bu iki dönemde servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimler ve derslere ilave olarak ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenecektir. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler, öğretim elemanları ve uzmanların denetiminde hastalar ile temas kurarak ve sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlayacaklardır.

Nişantaşı Üniversitesi Simülasyon Merkezi ile Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlamış olarak kazanımlarını derslik ortamından reel ortamlara taşıyacak ve hastane ortamında gerçekleştirilecek hasta başı klinik uygulamaları ile ileri düzey yetkinlikler elde etmiş birer hekim olmaya hak kazanacaklardır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Fakültede öğrencilerimiz temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimi tamamlayarak mezun olurlar. Fakültenin amacı üstün nitelikli etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız-diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütecek bilgi ve beceriye sahip diş hekimleri yetiştirmektir. Bu program diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır. Uygulanan staj sistemi multidisipliner olarak geliştirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz, hastalarımızın tedavilerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar aktif rol alarak diş hekimliği için gerekli tecrübesine sahip olarak mezun olma şansına erişmektedirler.

Nişantaşı Üniversitesi Teknolojik Altyapısı ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz, fakülte kliniklerinde, dental radyoloji ünitesinde, dental ameliyathanelerde, simülasyon ve araştırma laboratuvarlarında, lazer uygulama kliniklerinde temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlamış olarak kazanımlarını derslik ortamından reel ortamlara taşıyacak ve preklinik aşamada simülasyon laboratuvarlarında maket hastalar üzerinde eğitim alan öğrencilerimiz Diş Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilecek hasta başı klinik uygulamaları ile ileri düzey yetkinlikler elde etmiş birer diş hekimi olmaya hak kazanacaklardır.

Konservatuvar

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı, ülkemizin genç yeteneklerini sanat alanına kazandırmayı; performans sanatları alanının gelişmesine katkıda bulunan, bu alanda sorunlara çözümler üreten, yenilikçi, donanımlı, vizyoner, öncü, yaratıcı, duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Konservatuvar Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’den oluşmaktadır. Müzik Bölümü’nü Piyano-Arp-Gitar Ana Sanat Dalı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgılar Ana Sanat Dalı, Kompozisyon Ana Sanat Dalı ve Müzik Teknolojileri Ana Sanat Dalı; Sahne Sanatları Bölümü’nü Opera Ana Sanat Dalı ve Oyunculuk Ana Sanat Dalı oluşturmaktadır.

Konservatuvara özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Konservatuvarda 8 yarıyıllık müfredat kapsamındaki klasik eğitim sisteminin yanı sıra tiyatro oyunları, sinema ve dizi oyunculukları, atölyeler, resitaller, oda müziği grupları, koro çalışmaları, ustalık sınıfları, orkestra çalışmaları gibi konser ve etkinlikler ile bölüm öğrencilerine disiplinlerarası deneyim ve kariyer planı sunulmaktadır. Üniversitemizin sunduğu benzersiz olanaklar eşliğinde, deneyimli, alanında yetkin akademik kadro ve sanatçılar ile çalışma fırsatı yakalayan bölüm öğrencileri, profesyonel hayatları boyunca kendilerine eşlik edecek bir sosyal sanat ortamının içinde yer almaktadırlar.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 5 bölüm, 292 öğrenci ile eğitime başlamış İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 25 bölüm ve 2991 öğrenci sayısına ulaşarak istikrarlı ve başarılı bir biçimde yoluna devam etmektedir.

Fakültemiz öğrencilerinin, çift ana dal programı çerçevesinde bir lisans programına kayıtlıyken, gerekli koşulları sağladıklarında diğer bir uygun lisans programından da diploma alabilmelerine, yan dal programı çerçevesindeyse aynı fakülte içinde ilgili bölümlerden ders alarak alanlarındaki bilgilerini pekiştirmelerine imkân vermektedir.

Fakültemizde sadece bilimsel faaliyetlere değil sizlerin toplumdaki gelişimine katkı sağlayacak spor ve sanatsal faaliyetlere de önem verilmektedir. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcıklarını da ortaya çıkarabilecekleri farklı bir ortam sunulmaktadır.

Öğrencilerine yakın, şeffaf, adil ve dinamik akademisyen kadromuz, eleştirilere açık bir yaklaşımla, engin tecrübelerini sizlere aktararak toplumun iftiharla anacağı Nişantaşı diplomasına en iyi şekilde ulaşacağınıza olan güvencimiz tamdır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 8 ana akademik bölüm olmak üzere, 10 lisans programından oluşmaktadır. Bu bölümlerden Türkçe olanları eğitime 2013/14 eğitim-öğretim yılında, İngilizce olanları ise 2015/16 eğitim öğretim yılında başlamışlardır.

Çağımızda salt teknik donanıma sahip olmak artık yeterli değildir. Hangi meslek disiplininden olunursa olunsun, kültürel birikim, estetik anlayış, sanatla ve sosyal çevreyle ilgilenme birey olmanın ve topluma yararlı ürünler sunabilmenin olmazsa olmazları haline gelmiştir. Bu bağlamda, farklı dillere hakim olabilme, kendini ifade edebilme, gelişmeleri izleyebilme ve Uluslararası ortamlarda iletişim kurabilme açısından son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda müfredat programlarımızda İngilizce eğitime ağırlık vermiştir. Buna ilaveten, öğrencilerimizin son sınıfta bir dönem endüstriye gönderilmesi suretiyle, fakültede alınan teorik mühendislik bilgilerinin Pratik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi sizlerin Dünya’ya açılan penceresidir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanat ve tasarım kavramlarının tanımı, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Küreselleşen dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, rekabetin artması, yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi sanat ve tasarımın da çalışma alanlarını genişletilmiştir. Müfredatta, dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınmış; ders içerikleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrencileri disiplinlerarası çalışmalara yönlendirmek amacıyla seçmeli dersler; kariyer olanaklarını genişletmelerini sağlamak için çift anadal ve yandal programları bulunmaktadır. Ayrıca, Erasmus kapsamında, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrencilere belirli bir süre öğrenim görme ve staj fırsatı da sunulmaktadır.

Sanat ve tasarım sadece bir çalışma alanı değil; bir yaşam biçimidir. Fakültemizde temel hedefimiz, atölye ve stüdyolarımız, teknik donanımımız, akademik kadromuz, iş ve sanat dünyasından gelen konuk öğretim elemanlarımızla öğrenciye bu yaşam biçimini deneyimleyebileceği bir alan oluşturmaktır.

Back to top of page
×