İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işgücünün bu konudaki kalifikasyonu için önemli bir adım atılmıştır. Anılan kanunla işverenlerin yükümlülükleri sadece gerekli önlemleri almakla yeterli bulunmamış, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların eğitilmesi de öne çıkmıştır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık eğitimine katılma hakkı olan tek önlisans programı İş Sağlığı ve Güvenliği programı olarak ortaya çıkmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programında, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu uzmanlık eğitim müfredatı göz önünde bulundurularak, özel ve kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, çalışanları karşılaşacakları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme konularında yetkin iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Çalışma Olanakları

Bu programdan mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği program mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Dersler Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği programı müfredatı, hem mesleki sınavlarda çıkacak konuları hem de uygulamada karşılaşılacak durumlara ilişkin alanları kapsamaktadır. Bu doğrultuda; Kimyasallar ve Tehlikeleri, Makine ve Teçhizat, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Yangından Korunma Yöntemleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı, İlkyardım, Elektrik Tehlikeleri ve İş Sağlığı, Taşıma ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği, OHSAS 18001 Yönetim Sistemi gibi dersler, programın temel derslerini oluşturmaktadır

Back to top of page