Tıp Fakültesi

Fakülte Hakkında

Tıp eğitiminin amacı toplumun sağlık düzeyini yükseltecek, etik kurallara uyan, nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirmek, bu eğitimi sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapan akademisyenlerin gelişmesine olanak sağlamak ve evrensel düzeyde sağlık hizmeti sunmaktır. Fakültenin amacı tıp alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsam tıp eğitimi verilerek mezunlarına teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Eğitim dili Türkçe’dir Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılmaktadır. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde hastalar ile temas kurarak ve sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar. Öğrencilerimizin bilgili, donanımlı, kendini yetiştiren ve ilk defa karşılaştığı problemleri çözebilecek niteliklere sahip, verdiği kararlar bilgi, bulgu ve tecrübeye dayanan, ülkeye ve insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına karşı müşfik, anlayışlı ve sorumlu olan, hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını kullanan, bilimin ilerlemesine yardım edecek olanaklar yaratan mezunlar olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Toplumun sağlığını korumak, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet sunan doktorlar sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Hastalara tanı koyarak tedavi uygulamaktadırlar. Doktorlar; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık ocaklarında, rehabilitasyon merkezlerinde, alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, cezaevlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, dispanserlerde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, engelli bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde, tıp merkezlerinde istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca kendi muayenehanelerini açarak da çalışabilirler. Akademisyen olmak isteyen doktorlar mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek üniversitelerde çalışabilmektedir.

Dersler Hakkında

Tıp Fakültesi Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumlarını geliştirerek donanımlı birer doktor olmalarını hedefleyen 6 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır.

Tıp Fakültesi lisans programında yer alan dersler;

  • Temel bilimler: Tıp eğitiminin dayandığı temel bilimler (genetik, anatomi, embriyoloji, fizyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji vb) ve bu bilimlerin tıp eğitimine yönelik içerikleri.
  • Klinik bilimler: Tıp eğitiminde ele alınacak klinik bilimler (patoloji, klinik farmakoloji, halk sağlığı, epidemiyoloji, klinik mikrobiyoloji / enfeksiyon kontrolü, immünoloji, dahili ve cerrahi bilimler vb) ve bu bilimlerin içerikleri kapsar.
  • Davranış bilimleri ve sosyal bilimler: sağlıklılık ve hastalık, biyolojiden başlayarak genetik, davranışlar, ilişkiler, toplum, kültür ve çevrenin/ekosistemin çok boyutlu etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığından, tıbbi bilimler dışında sağlık özelinde araştırma planlama ve biyoistatistik, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, hukuk, sağlık yönetimi vb. alanlara yönelik içeriklerden oluşur.

Bunların yanı sıra tüm müfredat boyunca, stajlarla alınan teorik eğitim pekiştirilmektedir.

  • Klinik Öncesi Dönem
  • Klinik eğitim
  • İntörnlük Dönemi

Toplam süresi altı yıl olan tıp eğitiminin ilk üç yılında, temel ve klinik tıp bilgileri birbirleri ile ilişkilendirilerek ve organ sistemleri bazında bütünleştirilmiş olarak verilir. Eğitim programında, farklı bölümler tarafından aynı konu ile ilgili derslerin verildiği “ders kurulları” yer alır. Eğitimin ilk yılında içerik olarak birbirini izleyen ve tamamlayan altı ders kurulu vardır. Bu ders kurulları kapsamında, organizmayı oluşturan temel moleküllerde yapı-işlev ilişkisinden başlanarak hücre, doku ve organ gibi daha karmaşık sistemlerdeki yapısal ve işlevsel özelliklerin bir bütün olarak kavranması sağlanır. İkinci yılda altı ders kurulu vardır ve her birinde bir organ sistemi incelenerek, yine “yapıdan işleve” bağlamında her sistemin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi birlikte verilir. Normal işleyişin öğretildiği ikinci yılın ardından, altı ders kurulunun yer aldığı üçüncü yılda yine organ sistemleri bazında normal işleyişin bozulduğu durumlar, hastalıklar ve mekanizmaları öğretilir. İlk üç yılda teorik derslerle birlikte öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı, uygulamalı dersler de yer almaktadır.

Tıp eğitiminin son üç yılında klinik stajlar yer alır. Dördüncü yılda büyük stajlar olarak adlandırılan ana kliniklerde (Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, iç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum), beşinci yılda ise diğer klinik bölümlerde eğitim gören öğrenciler altıncı yılda intörnlük adı verilen aile hekimliği programı kapsamında 12 ay boyunca, farklı kliniklerde aktif olarak hekimlik uygulamalarına katılırlar.

Back to top of page