HEALTH MANAGEMENT MASTER PROGRAM

Graduate School

About the Department

Ulusların en önemli ve değerli varlığı olan insanın, ekonomik işlevlerde etkin ve verimli bir şekilde yer alabilmesi için öncelikli olarak sağlık şartlarının iyileştirilmesi ve buna paralel bir şekilde eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Özellikle kalkınma politikalarına önem veren ülkelerin kalkınma çalışmalarının ihtiyaç duyduğu ve insan unsuru ile ilgili bulunan sağlık hizmetlerini iyileştirmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu doğrultuda sağlık sektörü ile ilgili veriler, ekonomilerin kalkınmışlık düzeylerini ortaya koyan en önemli verilerdir. Sağlık sektörüne temel teşkil eden verilerin göreceli olarak iyi olması, ilgili ülkenin uluslararası kıyaslamalarda başarılı olmasına öncülük etmektedir. Sağlık Yönetimi (Tezli / Tezsiz) Yüksek Lisans programı, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’na bağlı olarak kurulmuş olup; örnek olay incelemeleri ve saha çalışmalarıyla desteklenen uygulama tabanlı bir lisansüstü programıdır. Sağlık Yönetimi yüksek lisans programının temel amacı, sağlık bilimleri, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans programlarından mezun olan yetkin öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Bununla birlikte Sağlık Yönetimi alanında kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı sağlık yönetimi disiplinine hakim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmek de programın amaçları arasındadır. Tezli yüksek lisans programında öğrenci, tez danışmanı gözetiminde bilimsel araştırma yaparak tez yazmakta ve jüri önünde tezini savunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında ise öğrenci, danışmanı gözetiminde dönem projesi hazırlamakta ve danışmanına sunmaktadır.

About the Courses

Health Management Master Program With Theses

Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 21 kredilik 7 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ilave olarak, program öğrencilerinin ikinci yarıyılda bir seminer dersi ile üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tez çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl, maksimum süre ise 6 yarıyıldır.

Health Management Master Program Without Theses

Sağlık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için toplam 30 kredilik 10 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ilave olarak, öğrencilerin bir dönem projesi çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 2 yarıyıl, maksimum süre ise 3 yarıyıldır.

Back to top of page