NUTRITION AND DIETETICS

School of Health Sciences

About the Department

Beslenme ve diyetetik uzmanları olan diyetisyenler toplumsal ve bireysel beslenme durumlarının belirlenmesi; beslenme kaynaklı sorunların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının bulunması, önerilmesi ve uygulanması; besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi; besin analizleri, farklı toplumsal gruplarının beslenme ihtiyaçlarının incelenmesinde görev almaktadırlar. Düzensiz ve yetersiz beslenmedeki artış ve toplumun sosyal ve ekonomik yapısındaki değişiklikler kaynaklı olarak beslenme ve diyetetiğe duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hastalıklardan korunma ve tedavide dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme prensiplerini öğrenerek ve benimseyerek toplumsal ve bireysel beslenme bilincinin kazandırılmasında, beslenme planlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde görev alacak nitelikli insan gücü ihtiyacı da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu doğrultuda toplumsal ihtiyacın ve istihdam talebinin karşılanması açısından beslenme ve diyetetik uzmanlarının yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Fields of Employment after Graduation

Beslenme ve diyetetik son yıllarda yükselişe geçen, sağlık sektöründe ve insan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan bir bölümdür. 4 yıllık lisans eğitimini kapsayan bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Diyetisyen unvanını kazanarak koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilmektedir. Kamu veya özel hastanelerin, üniversitelerin ilgili departmanlarında, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlarda, sporcu sağlığı merkezlerinde, kreşlerde, fabrikalarda, otellerde, gıda ve ilaç endüstrisinde, özel beslenme merkezlerinde araştırma ve geliştirme, üretim, yönetim ve organizasyon, beslenme plan ve programlarının oluşturulması ve uygulanması, görsel-yazılı basın desteğiyle yürütülmesi gibi alanlarda çalışabilmektedir.

About the Courses

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı müfredatı ile çok disiplinli yaklaşım ile ekip çalışmasını benimseyebilecek, iletişim gücü yüksek, güncel araştırmaları takip ederek kendilerini sürekli yenileyebilecek öğrenciler yetiştirmek ve teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı, birer diyetisyen olarak mezun olmalarını sağlamak hedefiyle gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı örneklerde uygulanan programlarla uyumlu dört yıllık bir eğitim ve öğretim sunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik disiplinine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasına ek olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik lisans programında anatomi, fizyoloji, kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji gibi temel dersler ve beslenme ilkeleri, beslenme güvenliği, besin kimyası ve analizleri, toplum sağlığı ve beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, hastalıklarda tıbbi beslenme, besin kontrolü ve mevzuatı gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca lisans eğitimi süresince alan içi ve alan dışı olarak sunulmakta olan farklı seçmeli derslerle disiplinler arası bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Nutrition and Dietetics are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Nutrition and Dietetics are;

Back to top of page