Bölümlerimiz

Fakülteler

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 5 bölüm, 292 öğrenci ile eğitime başlamış İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 25 bölüm ve 2991 öğrenci sayısına ulaşarak istikrarlı ve başarılı bir biçimde yoluna devam etmektedir.

Fakültemiz öğrencilerinin, çift ana dal programı çerçevesinde bir lisans programına kayıtlıyken, gerekli koşulları sağladıklarında diğer bir uygun lisans programından da diploma alabilmelerine, yan dal programı çerçevesindeyse aynı fakülte içinde ilgili bölümlerden ders alarak alanlarındaki bilgilerini pekiştirmelerine imkân vermektedir.

Fakültemizde sadece bilimsel faaliyetlere değil sizlerin toplumdaki gelişimine katkı sağlayacak spor ve sanatsal faaliyetlere de önem verilmektedir. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcıklarını da ortaya çıkarabilecekleri farklı bir ortam sunulmaktadır.

Öğrencilerine yakın, şeffaf, adil ve dinamik akademisyen kadromuz, eleştirilere açık bir yaklaşımla, engin tecrübelerini sizlere aktararak toplumun iftiharla anacağı Nişantaşı diplomasına en iyi şekilde ulaşacağınıza olan güvencimiz tamdır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 8 ana akademik bölüm olmak üzere, 10 lisans programından oluşmaktadır. Bu bölümlerden Türkçe olanları eğitime 2013/14 eğitim-öğretim yılında, İngilizce olanları ise 2015/16 eğitim öğretim yılında başlamışlardır.

Çağımızda salt teknik donanıma sahip olmak artık yeterli değildir. Hangi meslek disiplininden olunursa olunsun, kültürel birikim, estetik anlayış, sanatla ve sosyal çevreyle ilgilenme birey olmanın ve topluma yararlı ürünler sunabilmenin olmazsa olmazları haline gelmiştir. Bu bağlamda, farklı dillere hakim olabilme, kendini ifade edebilme, gelişmeleri izleyebilme ve Uluslararası ortamlarda iletişim kurabilme açısından son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda müfredat programlarımızda İngilizce eğitime ağırlık vermiştir. Buna ilaveten, öğrencilerimizin son sınıfta bir dönem endüstriye gönderilmesi suretiyle, fakültede alınan teorik mühendislik bilgilerinin Pratik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi sizlerin Dünya’ya açılan penceresidir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanat ve tasarım kavramlarının tanımı, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Küreselleşen dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, rekabetin artması, yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi sanat ve tasarımın da çalışma alanlarını genişletilmiştir. Müfredatta, dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınmış; ders içerikleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrencileri disiplinlerarası çalışmalara yönlendirmek amacıyla seçmeli dersler; kariyer olanaklarını genişletmelerini sağlamak için çift anadal ve yandal programları bulunmaktadır. Ayrıca, Erasmus kapsamında, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrencilere belirli bir süre öğrenim görme ve staj fırsatı da sunulmaktadır.

Sanat ve tasarım sadece bir çalışma alanı değil; bir yaşam biçimidir. Fakültemizde temel hedefimiz, atölye ve stüdyolarımız, teknik donanımımız, akademik kadromuz, iş ve sanat dünyasından gelen konuk öğretim elemanlarımızla öğrenciye bu yaşam biçimini deneyimleyebileceği bir alan oluşturmaktır.

Yüksekokullar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Şehrin merkezinde olması sebebi ile şehrin sportif, kültürel, ekonomik ve teknolojik eğitim unsurlarına erişilebilen okulumuz disiplinler arası birikim ve deneyimlere sahip kendi alanlarında uzman akademisyenleri, modern spor tesisleri, modern derslikleri ile yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredatlar sayesinde Erasmus + uluslararası öğrenci değişim programı sayesinde dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme şansı yakalamaktadırlar.

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor biliminde, spor teknolojisinde, kültürde çağı yakalayarak, “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmayı hedef edinmiş ve "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar yetiştirerek yarınlarımızı aydınlatmasını kendine görev edinmiştir.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli personel gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Havacılık sektörü çalışanlarından evrensel standartlarda başarı beklediğinden havacılık dili olarak İngilizce tüm eğitim sistemi içinde de önemli bir yer almaktadır. Bu anlayışla Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tüm bölümlerinde yoğun İngilizce programlarıyla bu gereksinmeyi karşılamak amacındadır. Aynı zamanda simülatör uygulamaları ile öğrencilerimize deneyim kazandırılmakta ve gerçeğe yakın ortamlarda eğitimler pekiştirilmektedir.

Sonuç olarak Nişantaşı Üniversitesi bir yandan teknoloji diğer yandan da İngilizce eğitimleriyle ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin beklentilerini karşılayacak adaylar yetiştirmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik ve Turizm Rehberliği olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başladı.

Mükemmeliyetçiliğin, uluslararası tanınırlığın ve akredite edilmiş bir eğitim ve öğretimin hedef alındığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine akıl ve bilimi esas alarak dünyanın her türlü ilim, buluş ve ilerlemesinden faydalanmayı bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda ve uluslararası geçerliliğe sahip mavi diploma kriterleri çerçevesinde hazırlanan müfredatlar ile Erasmus+ uluslararası öğrenci değişim programlarına katılabilecek, dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme ve dünyanın birçok şehrinde staj yapabilme olanağına sahip olacaktır. Ayrıca uzman akademisyenleri, son teknolojik yenilikler ile donatılmış derslikleri, öğrencileri yoğun büyükşehir karmaşasından çıkartacak olan yerleşkesi, modern spor tesisleri ve teknolojik kütüphanesi ile yüksek kalite de eğitim ve öğretim hizmeti Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çatısı altında verilecektir.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı öneme sahip temel ihtiyaçların başında gelen sağlık, her bir birey için kritik önem taşımaktadır. Bununla birlikte nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenler sağlık hizmetlerine ve dolayısıyla sağlık personellerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip sağlık personellerinin yetiştirilmesi hem toplumsal ihtiyacın hem de donanımlı insan kaynağı talebinin karşılanması noktasında avantaj sağlayacaktır. Yüksekokul bünyesinde eğitim alacak öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri gelişiminin uluslararası standartlarda sağlanması temel hedefimizdir. Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak adına ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin sektör temsilcilerinin desteğiyle sahada işlenmesini sağlamak için protokole dayalı iş birliği gerçekleştirmektedir. Uygulamalı eğitim paradigması ile faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri ve klinikler ile eğitim iş birliği protokolleri bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz, akademik faaliyetlerine Meslek Yüksekokulu olarak başlamıştır. Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmak istediğimiz her bir programa öğrenci alımı gerçekleştirmeden önce sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla çözüm ortaklıkları kurarak sektöre yönelik müfredat, uygulama ve staj planları yapmaktayız. Etkinlik ve verimlilik odaklı yapılan bu planlamalar, mezunlarımızın okurken iş hayatını tanımlarına ve sürdürülebilir iş sahibi olabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Meslek Yüksekokulu olarak mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda alan derslerinin sektör temsilcileri tarafından verilmesi, teknik geziler düzenlenmesi, çeşitli etkinliklerle üniversite – sanayi iş birlikteliğinin sağlanması ve üretim süreçlerindeki yeniliklerin ders planlarına sürekli bir şekilde dahil edilmesi meslek yüksekokulumuzun bir “FAYDA MERKEZİ” olmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Mesleki eğitimin gerek ülkemiz ekonomisi için önemli bir unsur olduğu belirterek tüm öğrencilerimize mutlu bir yükseköğretim hayatı dileriz.

Hazırlık Okulu

Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulu'nun misyonu, üniversitenin misyonuna paralel olarak, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere kolaylık sağlayan bir ortamda yüksek kaliteli İngilizce eğitimi vermektir.

Hazırlık Sınıfı Modüler Yapısı, vize ya da final sınavları yerine, öğrencinin derste olan durumunun göz önünde bulunması gerektiğini vurgular. Bu vurgu, öğrencilerin dilin dört becerisine hâkim olmalarına ve dilsel ve iletişimsel yetkinlik kazanmalarına odaklanmaktadır.

Fakülte İngilizce Programı, seçkin ve özel öğretim görevlileri tarafından verilen, beceri temelli dersler yoluyla öğrenim dili Türkçe olan öğrencilere İngilizce yeterlilik kazandırır. Bu program, küresel dünyada daha başarılı olmak için, ikinci dili öğrencilerin ufkunu genişletmenin anahtarı olarak görmektedir.

Hangi program olursa olsun öğretim görevlilerimiz, bireysel ihtiyaçlarınız için özellikle oluşturulmuş müfredatı takip ederek, en iyi eğitimi vermeye kendilerini adamışlardır.

Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulu'na hepiniz hoş geldiniz. Gelecekte çalışma alanınız ne olursa olsun, başarı burada başlıyor.

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak önceliğimiz üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, çağımızın değişen koşullarına uygun, özgün, uluslararası standartlarda ve sürekli gelişim prensibiyle hareket etmektir. Bu amaçla tüm programlarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilecek şekilde ve gerekli yetkinlikleri dikkate alarak oluşturduk. Girişimciliğe, araştırmaya ve yaratıcılık boyutunda üretmeye odaklı içeriklerimizi her yıl düzenli olarak geliştirdik ve 2014 yılından bu yana nitelikli akademik kadromuzla birlikte daha ileriye gitmeyi hedefledik.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızda öğrencilerimizin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek, kamu ve özel sektör beklentilerini karşılayabilecek interaktif bir eğitim sistemini uygulamak, teoriyi pratiğe dönüştürmeye katkı sağlamak, toplumsal kalkınmaya destek olmak ve alanlarında lider mezunlar yetiştirmek için her yıl ilerlememizi sürdüreceğimizi tüm öğrencilerimize taahhüt ediyor ve sizleri de enstitümüze bekliyoruz.

 

Uluslararası Eğitim

Nişantaşı Üniversitesi olarak uluslararası bağlantılar ve anlaşmalarla öğrencilerimize global bir dünya üniversitesinde öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandığımız 2013 yılından itibaren Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrenciye, akademik ve idari personele Erasmus+ programları kapsamında ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. İki yıl gibi kısa bir zamanda Avrupa’da 90’dan fazla üniversite ile anlaşma sağlayan ve genç yaşında uluslararası bir üniversite olarak öğrencilerimize yurtdışı hayallerini gerçekleştirme konusunda önemli fırsatlar sunuyoruz.

Anlaşma sayısının artmasıyla her yıl daha çok öğrencinin Erasmus+ programlarından faydalanmasının önünü açıyor ve öğrencilerimize anlaşmalı üniversitelerde bir dönemden bir yıla kadar öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Öğrencilerimize sağladığımız uluslararası imkânlar sayesinde dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor, uluslararası değişim programlarında ve ikili anlaşmalarda lider olma hedefini kararlılıkla sürdürüyoruz.